Обяви

                                                                                        О Б Я В А

        Детска градина  №3 „Звездичка“- Варна обявява едно свободно работно място за длъжност „завеждащ административна служба".

     Условия при наемането:

 • Длъжност – „завеждащ административна служба".  ;   Брой места - 1 брой;   
 • Място на работа - ДГ №3 „Звездичка“ гр. Варна;
 • Трудов договор по чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

      Изисквания за заемане на длъжността:

 • Придобито висше образование.
 • Не по-малко от 3 години  общ трудов  стаж.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на ДГ №3 „Звездичка“;
 2. Документи за завършено висше образование– копие;
 3. Професионална автобиография;
 4. Документи, доказващи  трудов стаж  – копие.

Начин на подбор за длъжността:

1.Допускане по документи.

2  Интервю.

       След разглеждане на документите избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю.

При одобрение, след проведеното интервю, избраният за длъжността кандидат е длъжен да представи документ за самоличност / за сверяване на данните/, здравна книжка, медицинско за започване на работа, трудова книжка и/или служебна книжка/ осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж, декларация с описан трудов стаж, свидетелство за съдимост (в срок на валидност).

Срок на подаване на документи до 10.02.2023г. включително

Място на подаване на документите  в ДГ №3 „Звездичка“, кабинет на ЗАС  до 16.00 ч.

 

                                                  

                                                                                     О Б Я В А

        Детска градина  №3 „Звездичка“- Варна обявява едно свободно работно място за длъжност „заместник-директор, учебна дейност“.

     Условия при наемането:

 • Длъжност – „заместник- директор, учебна дейност“.  ;   Брой места - 1 брой;   
 • Място на работа - ДГ №3 „Звездичка“ гр. Варна;
 • Трудов договор по чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

      Изисквания за заемане на длъжността:

 • Придобито висше образование с ОКС „Магистър“ и професионална квалификация  „детски учител“;
 • Не по-малко от 5 години  учителски стаж в детска градина.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на ДГ №3 „Звездичка“;
 2. Документи за завършено образование, квалификация – копие;
 3. Професионална автобиография;
 4. Документи, доказващи изисквания трудов стаж в детска градина – копие.

Начин на подбор за длъжността:

 1. Допускане по документи.
 2. Интервю.

       След разглеждане на документите избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю.

При одобрение, след проведеното интервю, избраният за длъжността кандидат е длъжен да представи документ за самоличност / за сверяване на данните/, здравна книжка, медицинско за започване на работа, трудова книжка и/или служебна книжка/ осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж, декларация с описан трудов стаж, свидетелство за съдимост (в срок на валидност).

Срок на подаване на документи до 23.09.2022 г. включително

Място на подаване  в ДГ №3 „Звездичка“, кабинет на ЗАС  до 16.00 ч.

 

 

 

Местна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

телефонна линия за подавание на сигнали 080010112  и електронен адрес:  obhvat@mon.bg  

Писмо на минитъра на образованието и науката

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт