Индикационен списък

 1. Детска градина
 2. Заповед
 3. Издаване на диплома за средно образование
 4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
 6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 7. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 9. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 10. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 12. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 13. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт