Проекти и програми

    Детска градина              

                                                                 БД "СИН ФЛАГ"

          Детска градина № 3 " Звездичка" е включена в Програма "Екоучилища" и Програма " Учим за гората " на  FEO, ръководена от БД  "Син флаг"

   

       Интерактивна педагогическа ситуация "Ценим водата!" 22.03.2021г.

      Децата от група „Делфинче“ в ДГ №3 „Звездичка“- Варна отбелязаха световният ден на водата под мотото „Ценим водата“. Малчуганите напомниха, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това. Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата в дългосрочен план, което застрашава човешкото здраве. Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло. Много по-евтино е да се предотврати замърсяването на водните ресурси, отколкото борбата с последиците от замърсяването. Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки.

                

 

     В рамките на проект FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience), посветен на Европейската нощ на учените 2020, Институтът по океанология – БАН,  организира конкурс за детска рисунка на тема „Има ли растения в Черно море ?“. В конкурса взеха участие деца от първа група „Теменужка“ и от трета група „Звънче“
 

 

      През месец Януари 2020г. децата от всички групи се включиха и инициативата " Засади бъдеще" на "Гората.бг- 100 000 садим гора" и "Фондация 77". Малчуганите засадиха 150 жълъди от червен дъб,  осигурени в рамките на инициативата.

     

 

       В началото на месец януари 2018 г. педагогическия екип на Детска градина №3 „Звездичка“ гр. Варна

обяви конкурс на тема „Създай дом за една птича песен“ в рамките на проекта „Големият лов на растения“

и Програма „Учим за гората“ ръководени от БД „Син флаг“.

С голям ентусиазъм деца и родители се включиха в конкурса .Представени за участие бяха 60 къщички и хранилки от всички групи. След организирана среща с Ивайло Иванов – орнитолог при БДЗП гр. Варна десет къщички и шест хранилки бяха монтирани в двора на детската градина .Останалите домове за птички, родителите заедно с децата си поставиха на избрано от тях място/парк или детска площадка/ и регистрираха в сайта на БДЗП, за участие в националната кампанията „Зрънце любов“. Така помогнахме на зимуващите птици да оцелеят в студените зимни дни. Инициативата допринесе за обогатяване на знанията на децата и биоразнообразието в двора на детската градина.

Всички участници в конкурса бяха отличени с грамота за участие и поощрителна награда. Тържественото  връчване се състоя на 09.02.2018г.

Нека все така заедно с нашите деца да се грижим за природата.

Презентация от конкурса на тема „Създай дом за една птича песен“

 

 

 

ПРОГРАМА

„Учим за гората“

    „Учим за гората“ е програма на Фондацията за екологично образование, създадена с цел да се отговори на нарастващата необходимост от единна и всеобхватна международна инициатива, насочена към повишаване знанията и обогатяване на дейностите, ориентирани към гората. На национално ниво тя се ръководи от Българско движение „Син флаг“.

     Програмата „Учим за гората“:

 • Цели създаването на система за международен обмен между училищата, учителите и учениците в европейските страни.
 • Фокусира се върху гората като учебно средство на открито.
 • Разглежда гората като екологичен ресурс за който трябва да се полагат подходящи грижи, за да има добра възвращаемост и едновременно с това да се поддържа биологичното разнообразие.
 • Разчита на знанията за гората при решаването на задачи, свързани с опазването на околната среда.
 • Стимулира стремеж за постигане на знания и разбиране на екологичния цикъл-семена, дървета, индустрия, крайни продукти и повторна употреба.
 • Мотивира дейностите сред природата.
 • Провокира емоционална привързаност към горите.
 • Използва принципа, че гората е отличен учебник
 • Стимулира дейности, които ще помогнат на децата да достигнат по-високо ниво на екологична зрялост.
 • Посредством игровата, учебната и трудовата дейност на децата се прилагат основните принципи на Програмата.
 • Играта има важна роля при запознаването на децата с гората. Особено значение имат игрите сред природата, подвижните игри и тези с природни материали.
 • Трудовата дейност спомага за създаване на траен интерес към гората и формиране на грижливо отношение към нея. Децата се приучават да отгледат и се грижат за растения и животни.
 • Учебната дейност способства за усвояване на знания за гората и формиране на умения за правилно поведение сред природата и нейното опазване.

В нашата работа залагаме на изключително важната роля на семейството за изграждане на екологична култура у децата.

Младите хора израстващи като добре информирани по проблемите на гората граждани, ще направят по-добър екологичен избор за своето бъдеще.

 

 

 

 

 

 

 

 

От месец декември включихме се в проекта "ГОЛЕМИЯ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ"            

ръководен от Кралските ботанически градини в Кю Англия,по поръчка и със спонсорството на Уелкъм Тръст.Този вълнуващ проект  насърчава децата да изследват заобикалящата ги природа и да се присъединят към други училища в най- големия до този момент научен училищен проект.

Дейностите, които Големия лов на растения предлага ще ръководят децата през редица научни процеси / събирайки и анализирайки данни за растения и животни от близката среда/,  ще ги научи на технически умения и разбиране на критично мислене,както и ще им даде възможност да дадат своя принос към науката и опазване на околната среда.

По проекта работят децата от подготвителните групи 6-7 годишни.

Децата от групата "Делфините " направили и изпратили материали по първа стъпка

1.изготвихме скица на Детската градина - сграда и дворно  пространство

2.подготвихме и запознахме децата с Банка за семена

3.подготвихме и презентация за растения и дребни животни.

 

 

 

 

 

Децата с голямо внимание гледаха презентацията.

 

  

 

 

 

 

 

          Проект

 

финансиран от Европейския съюз

 

Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, в това число и нашата градина ДГ№3”Звездичка”, разработи заедно с партньорите ни от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта , кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! - глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.

Основните цели на проекта са:

• Да допринесе за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави-членки чрез програма за глобално образование, ориентирано към действия в училищата и детските градини и сред широката общественост;

• Да помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми; - Да развива критичното мислене на учениците, да им даде възможност да предприемат действия и да се повиши информираността на родителите и по-широката общност. Основни приоритети и дейности по проекта:

A1: Засилване на знанията и капацитета на кандидатите-партньори чрез обучения по интегрирано глобално образование и устойчиво потребление на храни, обучение и насоки по програма DEAR: Development education and awareness raising – Развитие на образованието и ключовите компетенции.

A2: Осъществяване на училищна програма по въпросите на устойчивото хранене чрез организиране на работни групи на национално ниво, чрез програмни средства и база данни на образователни изтучници.

A3: Укрепване на знанията и уменията на учителите и възпитателите чрез обучения, събиране на добри практики, участие в EYD 2015-Европейски Форум, споделяне на наученото от проекта;

A4: Изпълнението на програмата в училищата, следваща 7-те основни стъпки по програма „Екоучилища“:

• чрез създаване на ръководен екип;

• чрез учебния план на работа;

• преглед на ситуацията, план за действие;

• комуникация;

• кампания за действие;

• екокод за хранене.

A5: Достигането до родителите и широка общност чрез местни дейности, интернет страница, социалните медии. Темата на проекта засяга болезнени и жизнено важни за решаване проблеми с храненето на подрастващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 европейски държави ще обогати всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях.

 

 

 

 

Приключенията в група „Делфинче“ по Проект „ Големият лов на  растения“,

                                                   продължава:

Обогатяват се знанията за биоразнообразието в двора  на  ДГ  „Звездичка“.

Теоретично наученото от децата  през зимните месеци – сега, в началото на                             пролетта  се съотнасят в реалната природа,чрез чрез игри и веселия.

 

    

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт