Профил на купувача

Обява                                       Изх.№ АСД -01 - 156 от 17.07.2020 г.

 

ДГ №3 обявява конкурси за избор на фирма за извършване на ремонтни дейности  в сградата на детска градина №3 „Звездичка“            

      І. Обект ДГ №3 „ Звездичка“ – Варна

      За следните ремонтни дейности:

  1.Доставка и монтаж на водогреен котел

Видове работи

М-ка

К-во

 

 

 

 

 

Котелна уредба - стоманен котел

 

 

1.

Демонтаж на съществуващ котел и горелка

бр.

1

2.

Доставка и монтаж на котел стоманен - 450 kw

бр.

1

3.

Монтаж и настройка на съществуваща горелка

бр.

1

4.

Преработка на ел.захранване

бр.

1

5.

Направа на бетонен фундамент  2000/1200/2000

бр.

1

6.

Преработка и монтаж на фукс топлоизолиран

мл.

3

7.

Доставка,монтаж и преработка тръбна мрежа 3 "

мл.

8

8.

Доставка и монтаж на СК 3

бр.

2

9.

Пусково наладъчни работи по котел и горелка

бр.

1

10.

Хидравлична проба тръбна мрежа и котел

бр.

1

11.

72 часови проби

чч

72

 

 

 

 

 2.Доставка и монтаж на циркулационна помпа.

 Видове работи

М-ка

К-во

1.

Демонтаж стара помпа

бр.

1

2.

Доставка и монтаж помпа циркулационна на отоплителна система 25/40 , к-т нипли, г-ри.

бр.

1

3.

Доставка и монтаж СК 1/1/2

бр.

2

4.

Доставка и монтаж ВК2, комплект

бр.

1

5.

Направа хидравлична проба на циркулационна помпа

бр.

1

6.

Направа на окабеляване и наладка

бр.

1

7.

Настройка и тест циркулационна помпа

бр.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

ІІ. Критерий за избор на фирма-изпълнител:

  1. Най-ниска предложена  цена за изпълнение на ремонтните дейности;
  2. Срок на изпълнение;
  3. Гаранционен срок минимум  2 години.

ІІІ. Фирмата е задължена да представи следните необходими документи за участие в процедурата:

1. Удостоверение  за актуалното състояние  или  единен  идентификационен код.

2. Срок  за  изпълнение  на  поръчката.

3. Предлагана  цена.

4. Срок за  валидност на  офертата.

5. Техническо предложение за  изпълнение на поръчката.

6. Списък  на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  участника.

ІV. Офертите:

         4.1. Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес. Офертите се приемат в детското заведение /в канцеларията на ЗАС /.

          4.2. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредния номер, часът на приемане и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се дава документ с входящ номер.

           4.3. Не се приемат и се връщат незабавно оферти, представени след изтичане на обявения срок или са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

       V. Срок за получаване на офертите: в срок до 15.30 ч. на 27.07.2020 г.

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт