Родители

   

      Уважаеми родители,

        На основание Заповед №РД-01-194 от 30.03.20201г. на Министъра на здравеопазването, от 05.04.2021 г. се възобновяват посещенията на децата в детските градини.

Напомняме на родителите:

  • Вместо медицинска бележка за периода на отсъствие родителите декларират /представят декларация/, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни и няма признаци на заразно заболяване
  • След заболяване на детето, приемането му се осъществява с медицинска бележка от лекуващия лекар.
  • За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина   при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
  • Преди подновяване на посещението на детето в детското заведение, родителите уведомят персонала от предходния ден. /тел:052 460529
  • Подадените отсъствия на децата посещаващи групи за задължително предучилищно образование от 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г. включително се извиняват служебно поради обявена пролетна ваканция  със заповед на  министъра на образованието и науката.       

Декларация при отсъствие на дете от ДГ

 

 

 Уважаеми родители на деца от III и IV възрастови групи,

 със свое решение №496-1 от Протокол 11/30.12.2020 г. Общински съвет – Варна променя месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

Няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование:

1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

2. Деца на неизвестни родители;

3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;

5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

6. Деца – сираци или деца с един родител;

7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;

8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;

9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;

10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;

За ползване на облекчението родителите подават Заявление–Декларация до директора на ДГ, придружено от:

Необходими документи за освобождаване от такса:

1. оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 1;

2. оригинал и копие от акт за раждане - за случаите по т. 2;

3. оригинал и копие от акта за смърт - за случаите по т. 3;

4. оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 4;

5. оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по т. 5.

6. оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - в случаите по т. 6 и т. 7;

7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8;

8. оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в случаите по т. 9;

9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация - за случаите по т. 11.

Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.

В тази връзка Ви уведомяваме, че ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 26.01.2021г.

За Ваше улеснение прилагаме:

Декларациите можете да изтеглите от сайта на ДГ, раздел "Родители"

За уточнения и допълнителна информация – тел. 052/460 529 и 0879823550 всеки работен ден от 7,30 до 15,30 ч.

За първа и втора възрастови групи няма промяна - таксата и преференциите остават същите.

 

Заявление -декларация чл.34а,т. 1-9 

Заявление- декларация чл.34а,т.11

Протокол от заседание на Общински съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 Г.

 

 

Вътрешни правила и мерки в условията на епидемиологична обстановка

График за приемане и предава на децата 

Декларация за информирано съгласие

Заявление за посещение на ДГ

 

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия


Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска -   психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт